Statut Klubu

STATUT STOWARZYSZENIA

Ludowego Szachowo-Warcabowego Klubu Sportowego ZŁOTE PIONY

uchwalony 23 lutego 2006 r., zmieniony 26 lipca 2017 r.

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Szachowo-Warcabowy Klub Sportowy Złote Piony i zwane jest dalej Klubem.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar miasta Bielawa i teren całego kraju. Siedzibą jest miasto Bielawa.

§3

Klub posiada osobowość prawną.

§4

Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

§5

Klub używa pieczęci, oznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§6

Klub opiera swą działalność głównie na aktywności ogółu członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§7

Celami Klubu są:

 1. Popularyzacja i rozwój szachów i warcabów.
 2. Czynny udział w życiu sportowym.

§8

Klub realizuje swoje cele stosując następujące działania:

 1. Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach.
 2. Współpraca ze szkołami i innymi środowiskami.
 3. Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników, działaczy i instruktorów.
 4. Organizacja własnych zawodów.
 5. Organizacja turniejów otwartych.
 6. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi.
 7. Inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

§9

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Honorowych.
 3. Wspierających.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca ukończone 16 lat lub młodsza za zgodą przedstawicieli ustawowych, która złoży pisemne zgłoszenie i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

 2. Członkiem zwyczajnym mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i mają ukończone 16 lat.

 3. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i popierające cele Klubu.

 4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju szachów i warcabów.

§12

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

  1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz Klubu,

  2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

  3. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.

 2. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

 3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów..

§13

Członkowie Klubu są zobowiązani do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego szachów i warcabów.

 2. Przestrzegania Statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie, dbanie o przestrzeganie zasad postępowania określonych Kartą Praw i Obowiązków Sportowca.

 3. Prowadzenia działań na rzecz popularyzacji masowej gry w szachy i warcaby, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 4. Płacenia składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Klubu.

§14

 1. Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje w przypadku:

  1. Wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu;

  2. Rozwiązanie się Klubu;

  3. Wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w wypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

  4. Po dwuletnim okresie niepłacenia składek.

 1. Członek zwyczajny Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w przypadku naruszania postanowień niniejszego Statutu.

 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych. Zawieszenie może nastąpić na okres do 6 miesięcy.

§15

Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczenie lub zawieszenie w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

Kadencja władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§18

Władze Klubu mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani mogą obejmować funkcję Prezesa lub Wiceprezesa.

Walne Zgromadzenie

§19

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie generalnych kierunków działalności władz Klubu.

 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu.

 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Nadanie godności członka honorowego.

 6. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.

 7. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Klubu.

 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Klubu.

§21

W Walnym Zgromadzeniu Klubu biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie klubu.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Klubu zawiadamia pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

§23

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność minimum ½ członków w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Klubu

§25

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie.

§26

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu w sposób zgodny z kierunkami działania określonymi przez Walne Zgromadzenie.

 2. Działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego gier umysłowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 3. Podejmowanie decyzji w sprawach:

  1. Dotacji dla klubu.

  2. Szkolenia i doskonalenia kadr trenersko-instruktorskich.

  3. Budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami gier umysłowych.

 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Klubu.

 6. Reprezentowanie Klubu w federacjach sportu poprzez wysuwanie kandydatów do władz innych federacji.

 7. Powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych, działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Klubu.

 8. Rozwiązywanie sporów związanych z działalnością Klubu.

 9. Ustalanie zakresów obowiązków i kontroli działalności Biura Klubu.

 10. Powoływanie i odwoływanie Szefa szkolenia Klubu.

 11. Powoływanie sekcji i kierowników sekcji szachowej i warcabowej.

 12. Określanie wysokości składek członkowskich, terminów płatności i zwolnień ze składek.

§27

 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

Komisja Rewizyjna

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowa – Przewodniczący i dwóch członków.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeb, ale co najmniej 2 razy w roku, kontrole całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości działań.

 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.

 4. Protokoły wraz z wnioskami z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada do wykonania Zarządowi.

 5. Komisja Rewizyjna ma prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji bierze udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Klubu z głosem doradczym.

§29

Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczne jest:

 1. Obecność minimum 2 z trzech osób tworzących Komisję Rewizyjną.
 2. Uzyskanie większości głosów przy uchwalaniu uchwały.

§30

W Klubie może działać Rada Zawodnicza, Regulamin Rady Zawodniczej uchwala Zarząd Klubu. Rada Zawodnicza jest jedynie ciałem doradczym Zarządu.

ROZDZIAŁ V
Nagrody i wyróżnienia

§31

 1. Klub ma prawo do nagradzania członków:
 2. Członek Klubu może zostać nagrodzony:
  1. Pochwałą ustną.
  2. Dyplomem honorowym.
  3. Nagrodą finansową w wysokości do 500 zł.
 3. Klub może występować o nadanie swoim członkom innych odznaczeń i wyróżnień od władz sportowych i państwowych.

ROZDZIAŁ VI
Kary

§32

 1. Klub ma prawo do nakładania kar na członków:
 2. Członek Klubu może zostać ukarany:
  1. Upomnieniem ustnym.
  2. Zawieszeniem w prawach członka na 6 miesięcy.
  3. Karą finansową do 500 zł.
  4. Wykluczeniem z Klubu.
 3. Karę wymierza Zarząd. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu na piśmie. Odwołanie musi być złożone na piśmie.

ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusz Klubu

§33

 1. Majątek Klubu mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości i fundusz.
 2. Na fundusz Klubu składają się:
  1. Wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
  2. Dotacje.
  3. Składki członków Klubu.
  4. Darowizny.
  5. Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu.

§34

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§35

 1. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 2. Przy wykonywaniu wszystkich innych czynności uprawniony do reprezentowania Klubu jest jego Prezes, który może działać jednoosobowo.

§36

Zakres i zasady działalności finansowej Klubu określają odpowiednie przepisy.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiany Statutu i rozwiązanie się Klubu

§37

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku braku wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest władne do podjęcia wszelkich uchwał bez względu na liczbę obecnych członków

§38

Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna określać sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek.

© Ludowy szachowo-warcabowy Klub Sportowy Złote Piony Bielawa 2017.